Avís legal

Titularitat

Titular: Fundació Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, FIRHSCSP o Fundació). Domicili social: Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 Barcelona. Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 708. CIF: G-60136934. Telèfon: 93.553.76.13. Adreça electrònica de contacte: ir@santpau.cat.

De conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, i la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació, s’informa que http://www.colesterolgenetic.cat/, així com la resta de dominis registrats (.es, .com) donen accés al lloc web de l’equip de recerca del projecte “Preventing premature coronary heart disease in Catalonia by expanding familial hipercholesterolemia diagnosi”, finançat per la Fundació La Marató de Tv3, que consisteix en la difusió de la informació relativa a la patologia objecte d’estudi i l’activitat que desenvolupa el grup de recerca per acomplir els objectius del projecte.

Aquest lloc web i tots els seus continguts i qualsevol altre signe distintiu susceptibles de representació gràfica, són propietat de la FIRHSCSP o han estat cedits a favor de la Fundació, i en conseqüència, no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia per escrit de la Fundació.

Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven el dret a emprendre les accions legalment oportunes per reparar i cessar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

La FIRHSCSP pot modificar, unilateralment, els termes i condicions d’ús d’aquest lloc web, així com suspendre o interrompre el lloc web, sense que l’usuari tingui dret a sol·licitar cap indemnització.

El sistema de navegació d’aquest lloc web recull, de manera estàndard, algunes de les dades de la transmissió implícites a l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça de URL de recurs demanat, l’hora i el mètode utilitzat per la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús d’aquest lloc web.

L’accés al lloc web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’ús del mateix.

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.colesterolgenetic.cat (imatges, sons, textos, estadístiques, arxius, codi font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre) són de titularitat exclusiva de la FIRHSCSP o de terceres persones físiques o jurídiques a les quals s’ha autoritzat el seu ús, i estan sotmesos a la protecció prevista a la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. Per tant, queda prohibida qualsevol reproducció (excepte per a ús privat), distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altre utilització dels continguts sense l’autorització expressa i per escrit, que caldrà sol·licitar per escrit la FIRHSCSP. Així, l’accés als continguts d’aquest lloc web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

L’establiment d’enllaços des d’altres llocs web en cap moment implicarà relació, suport o col·laboració amb l’entitat.

L’accés al lloc web és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus.

El present lloc web queda sotmès al que hi ha establert al respecte a la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per resoldre qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquest lloc web.

En cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal a través d’aquest lloc web, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa aplicable.

La FIRHSCSP només tracta les dades personals que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries, i en cap cas es cediran a tercers ni s’utilitzaran per a cap altra finalitat diferent a l’establerta. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, us podeu adreçar a:

Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Carrer Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona.

La Fundació no assumeix la responsabilitat derivada d’una mala utilització del contingut del lloc web i es reserva el dret d’actualitzar-lo, modificar-lo o eliminar-lo, així com de limitar l’accés a la informació de manera temporal o definitiva.

La informació d’aquestes pàgines és la vigent en la seva data de publicació.

La Fundació no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que hi pugui haver entre la versió impresa dels seus documents i la versió electrònica publicada a la xarxa.

La Fundació no es fa responsable de cap informació no autoritzada en aquest lloc web, com tampoc ho fa de les no elaborades per la Fundació o no publicades amb el seu nom, especialment la continguda en llocs web de tercers connectades mitjançant enllaços al lloc web. La Fundació es reserva el dret a eliminar, limitar i impedir, de manera temporal o definitiva, l’accés a continguts no autoritzats per aquesta.

En cas que tercers vulguin establir algun enllaç amb destinació a aquest lloc web, és necessari haver obtingut prèviament l’autorització expressa. La Fundació ha de validar les condicions en què es durà a terme el referit enllaç.